Asociatii si Fundatii

Servicii de consultanta

Asociatii si Fundatii – Definitie si caracteristici

Persoanele fizice si persoanele juridice care doresc desfasurarea unor activitati de interes general sau in interesul unor colectivitati ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial se pot asociat in vederea constituirii de Asociatii ori Fundatii.

Prevederile art. 4 din Ordonanta 26/ 2000 definesc Asociatia ca fiind subiectul de drept constituit de trei sau mai multe personae, fizice si/sau juridice care, pe baza unei intetegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, comunitar sau, dupa caz, in interesul lor, personal nepatrimonial.

Pentru dobandirea personalitatii juridice Asociatia trebuie inscrisa in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.

Initial(la constituire) patrimonial asociatiei trebuie sa fie in valoare de cel putin 200 LEI si este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor. Dupa dobandirea personalitatii juridice, patrimoniul in numerar initial al asociatiei poate fi utilizat pentru efectuarea de plati in interesul asociatiei.

La cererea de acordare a personalitatii juridice si inscriere a Asociatiei si Fundatiei in registrul asociatiilor si fundatiilor trebuie anexate actele urmatoare:

 • cartile de identitate ale membrilor fondatori
 • dovada sediului
 • acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor (daca este cazul)
 • dovada patrimoniului initial
 • cazierul fiscal al membrilor fondatori
 • Actul constitutiv si statututul Asociatiei/Fundatiei, precum si alte documente (daca este cazul)

Prevederile art. 15 din Ordonanta 26/ 2000 definesc Fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar.

Patrimoniul initial(la constituire) al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie la data constituirii fundatiei.

Totodata, art. 35, alin. (1) din Ordonanta 26/ 2000, doua sau mai multe asociatii sau fundatii se pot constitui in Federatie.

Alineatul (2) prevede: Federatiile dobandesc personalitate juridica proprie si functioneaza in conditiile prevazute de prezenta ordonanta pentru asociatiile fara scop patrimonial, conditii care li se aplica in mod corespunzator.

Servicii oferite pentru infiintarea asociatiei/fundatiei:

 • completarea cererii de inregistrare
 • obtinerea dovezii privind disponibilitatea si a rezervarii denumirii
 • conceperea, redactarea si atestarea actului constitutiv,deschiderea contului in care se va varsa patrimonial initial
 • conceperea, redactarea si atestarea statutului
 • conceperea si redactarea contractului de comodat/ contractului de inchiriere
 • achitarea taxelor judiciare de timbru
 • constituirea, depunerea dosarului, reprezentarea si ridicarea actelor de la judecatorie

Asociatiile sau Fundatiile au ca scop desfasurarea de activitati fara scop lucrativ.

In indeplinirii obiectivelor lor, organizatiile nonprofit pot desfasura si activitati economice, ratiunea desfasurarii acestora derivand din necesitatea obtinerii unor venituri suplimentare care sunt necesare realizarii scopului infiintarii acestor organizatii.

In situatia in care o organizatie nonprofit realizeaza, atat activitati cu scop nelucrativ, cat si activitati economice, ea este obligata sa contabilizeze cele doua tipuri de activitati in evidente contabile proprii.

In consecinta, organizatia non-profit va avea la sfarsitul exercitiului financiar doua rezultate contabile:

 • Rezultatul din activitatea fara scop lucrativ, denumit excedent din activitati fara scop lucrativ, daca veniturile sunt mai mari decat cheltuielile, sau deficit din activitati fara scop lucrativ, in situatia inversa;
 • Rezultatul din activitatea economica, denumit excedent din activitati economice sau, dupa caz, deficit din activitati economice.

Determinarea rezultatului impozabil se realizeaza ca diferenta intre veniturile si cheltuielile incorporate in rezultatul contabil si se corecteaza prin adaugarea elementelor nedeductibile fiscal si prin scaderea elementelor neimpozabile.

La calculul rezultatului impozabil al organizatiilor nonprofit se au in vedere numai veniturile si cheltuielile aferente activitatilor economice desfasurate.

Organizatiile nonprofit sunt scutite de la plata impozitului pe profit si pentru veniturile din activitati economice realizate pâna la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit

Onorariul pentru infiintarea unei ASOCIATII este de 1500 lei, iar pentru infiintarea unei FUNDATII onorariul este de 2000 lei

Onorariul nu include patrimoniul initial al asociatiei/ fundatiei