Infiintare PFA

Persoana fizica autorizata

Orice activitate economica desfasurata permanent, ocazional sau temporar in Romania de catre persoanele fizice autorizate,intreprinderile individuale si intreprinderile familiale trebuie sa fie inregistrata si autorizata.
Persoanele fizice au obligatia sa solicite inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice, ca persoane fizice autorizate, denumite PFA.

Acte necesare infiintare PFA

Carte de identitate sau pasaport al titularului intreprinderii individuale - copie

Documente care atesta dreptul de proprietate asupra spatiului unde se va stabili sediul social – copie; Se va redacta de catre noi un Contract de comodat

Avizul Asociatiei de proprietari (in cazul cand sediul se afla intr-un bloc de locatari)

Specimenul de semnatura al intreprinzatorului persoana fizica autorizata (original, la notariat)

Documentele privind pregatirea sau experienta profesionala se atesta, dupa caz, cu documente cum sunt:

  • diploma, certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant;
  • certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii in vigoare la data eliberarii acestuia;
  • certificatul de competenta profesionala (cartea de mestesugar, carnetul de munca al solicitantului, declaratie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea, eliberata de primarul localitatii respective in mod gratuit, in cazul meseriilor traditionale artizanale);
  • atestatul de recunoastere si/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit calificarea in strainatate;
  • atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant;
  • orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.

Inregistrarea si autorizarea functionarii

Pot desfasura activitati economice, persoanele fizice care:

  • au implinit varsta de 18 ani, in cazul persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru desfasurarea de activitati economice si al reprezentantului intreprinderii familiale, respectiv varsta de 16 ani, in cazul membrilor intreprinderii familiale
  • nu au savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala, de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal
  • au un sediu profesional declarat
  • declara pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si al protectiei muncii, pot avea si autoriza maxim 5 activitati clasificate conform Cod Caen REV.2

PFA, intreprinzatorul persoana fizica titular al intreprinderii individuale si intreprinderea familiala au sediul profesional declarat prin cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii.

Pentru stabilirea sediului profesional este necesar ca PFA, titularul intreprinderii individuale sau oricare membru al intreprinderii familiale, de la caz la caz, sa detina un drept de folosinta asupra imobilului la adresa caruia acesta este declarat.

Desfasurarea activitatilor economice prin intermediul unui sediu permanent de catre cetatenii altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European se realizeaza cu respectarea reglementarilor in vigoare privind sediul permanent.

Persoana fizica autorizata, titularul intreprinderii individuale si reprezentantul intreprinderii familiale vor tine contabilitatea in partida simpla, potrivit reglementarilor privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si poate avea calitatea de anagajator.

Regimul juridic al PFA

In scopul exercitarii activitatii pentru care a fost autorizata, PFA poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, intreprinzatori persoane fizice titulari ai unor intreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor intreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic dobandit potrivit prezentei sectiuni.

Cu toate acestea, o persoana poate cumula calitatea de persoana fizica autorizata cu cea de salariat al unei terte personae care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel pentru care PFA este autorizata.

PFA este asigurata in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si are dreptul de a fi asigurata in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj, in conditiile prevazute de lege.

PFA isi desfasoara activitatea folosind in principal forta de munca si aptitudinile sale profesionale. Ea nu poate cumula si calitatea de intreprinzator persoana fizica titular al unei intreprinderi individuale.

PFA poate cere ulterior schimbarea statutului juridic dobandit si autorizarea ca intreprinzator persoana fizica titular al unei intreprinderi individuale.

PFA raspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit si in completare, cu intreg patrimoniul sau, iar in caz de insolventa, va fi supusa procedurii simplificate prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare, daca are calitatea de comerciant, potrivit art. 7 din Codul comercial.

Creditorii isi vor executa creantele potrivit dreptului comun, in cazul in care PFA nu are calitatea de comerciant.

Orice persoana interesata poate face dovada calitatii de comerciant in cadrul procedurii insolventei sau separat, prin actiune in constatare, daca justifica un interes legitim.

PFA isi inceteaza activitatea si este radiata din registrul comertului in urmatoarele cazuri:
a) prin deces;
b) prin vointa acesteia;

Cererea de radiere, insotita de copia certificata pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, dupa caz, se depune la oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul profesional, de catre orice persoana interesata.