Politica de confidentialitate

HOF @ASOCIATII SRL proprietar al site-ului www.hof.ro ,a adoptat această Politică de Confidențialitate în vederea alinierii operațiunilor de prelucrare a datelor personale conform cerințelor Regulamentului 679/2016UE și pentru a vă informa ,conform obligațiilor legale ce ne revin, în legătură cu prelucrarea datelor personale.

Operatorul prin măsurile tehnice și organizatorice adoptate asigură protecția Datelor Personale ale tuturor clienților și/sau vizitatorilor website-ului www.hof.ro.

Este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră completa și integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

1. Definiții

Date cu caracter personal : se referă la informații ce permit identificarea persoanelor, private sau profesionale, cum ar fi ,nume complet, adresă poștală, cod poștal, telefon de contact, email, etc. ;
Prelucrare: reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Operator: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism care, singur sau în comun cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Persoană Împuternicită: o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau orice alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele unui Operator.

Prelucrarea transfrontalieră a datelor cu caracter personal: prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităților sediilor din mai multe State Membre ale operatorului sau persoanei împuternicite din Uniunea Europeană atunci când operatorul sau persoana împuternicită este stabilită în mai multe State Membre; sau prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităților unui singur sediu al operatorului sau persoanei împuternicite în Uniune, dar care afectează în mod substanțial sau care poate afecta în mod substanțial persoanele vizate în mai multe State Membre; Autoritate de supraveghere: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

2. Când se colectează date personale și de la cine
Categoriile de persoane (vizate) ale căror date vor fi prelucrate de către Operator sunt clienții persoane fizice (actuali, foști sau potențiali) ai HOF& ASOCIATII SRL ,
publicul larg, precum și reprezentanții/împuterniciții acestora, legali sau convenționali.
În cazul accesării site-ul www.hof.ro ca vizitator anonim, se vor colecta automat câteva informații tehnice ,prin intermediul programelor de tip cookies pentru buna funcționare a site-ului. Informațiile astfel colectate sunt anonime.

Pentru înregistrarea unei solicitări privind prestarea unui serviciu prestat de către HOF & ASOCIATII SRL, vă vor fi solicitate ,cu acordul dvs., prin intermediul formularelor ce se găsesc în secțiunea ”Formulare” aflată pe site-ul nostru următoarele informații:

a) pentru înființare societate : nume, prenume, adresa, telefon, email , cetățenie;
b) pentru inființare PFA : nume , prenume, adresa, telefon, email, cetățenie, pregătire profesională, experiență profesională;
c) modificări acte societate: nume, prenume, telefon, email, fax;
După caz, și în funcție de serviciul solicitat, este posibil să fie necesar să colectam și alte date cu caracter personal, în special atunci când se furnizează și servicii de transfer financiar, cum ar fi :un cont bancar, etc.
Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, trebuie să vă îngrijiți ca datele furnizate Operatorului spre prelucrarea să fie complete, actualizate şi corecte.

3. Scopul prelucrării
HOF & ASOCIATII SRL prelucrează Date Personale în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea scopurilor prevăzute în acest document:
– prestarea serviciilor prezentate prin intermediul site-ului www.hof.ro;
– realizarea unor obligații legale (facturarea şi încasarea serviciilor, înregistrare RECOM);
– promovare, reclamă, inclusiv prin transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate vizând serviciile prestate de către societate;
– auditarea ,dezvoltarea şi îmbunătățirea produselor/serviciilor oferite;
– gestionarea relației cu clienții;
– îndeplinirea oricăror interese legitime incidente;

Este important de știut că refuzul acordării accesului la aceste Date Personale poate determina imposibilitatea furnizării de către Operator a produselor/serviciilor solicitate.

HOF & ASOCIATII SRL va considera toate informațiile personale la care va avea acces ca fiind confidențiale şi nu le va transmite altor entități în afara celor menționați în prezentul document fără consimțământul dumneavoastră expres şi anterior exprimat.

4. Baza legală a prelucrării de Date Personale
Datele Personale sunt colectate de către HOF & ASOCIATII SRL pentru a fi prelucrate numai în scopurile declarate ,respectând condițiile impuse în Art.6 (1) din Regulamentul 679/2016UE :
(a)- persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
(b)- prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
(c)- prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
(f)- prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

5. Destinatari ai datelor Personale
Destinatarii ai datelor cu caracter personal prelucrate de către Operator pot fi:
– HOF&ASOCIATII SRL prin personalul autorizat al societății ;
– companiile afiliate Operatorului și/sau Operatorii Asociați, care împreună procesează datele dvs. ca parte din executarea unui contract;
– firme de curierat ;
– societăți financiare pentru procesarea plăților electronice;
– partenerii Împuterniciți ai HOF & ASOCIATII SRL (ex: administrator site, contabilitate, etc.);
– după caz ,autorități publice centrale şi locale, autorități judecătorești, politie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate);

6. Perioada de păstrare a Datelor Personale
HOF & ASOCIATII SRL va prelucra datele cu caracter personal strict atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor enumerate, fără a depăși termenul maxim de 10 ani, excepție făcând prevederile legale privind arhivarea anumitor documente. Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopurile pentru care au fost colectate, acestea vor fi distruse folosindu-se metode profesionale garantate și respectând procedurile aprobate.

Persoanele vizate îşi pot retrage consimțământul, privind prelucrarea datelor, oricând şi fără să fie necesar să indice un motiv, fie prin formularea unei solicitării scrise ce poate fi transmisă la adresa de e-mail: OFFICE@HOF.RO

Ulterior soluționării cererii de retragere a consimțământului, informațiile clientului vor fi șterse, orice informație legata de istoricul privind comenzile acestuia urmând a fi anonimizate iar persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la produsele/serviciile oferite de societatea noastră.

7. Asigurarea confidențialității Datelor Personale
Pentru a asigura securitatea , integritatea ,evitarea utilizării neautorizate , precum şi eventualele abuzuri, HOF & ASOCIATII SRL a implementat tehnologii avansate de securitate și le-a asociat cu politici şi proceduri de sistem adecvate.
Trebuie însă știut că securitatea integrală a datelor transmise prin rețelele publice de internet nu poate fi niciodată total garantată. HOF & ASOCIATII SRL depune toate eforturile în privința protejării datelor transmise către website-ul www.hof.ro

Orice transmisie de date însă se face pe riscul persoanelor vizate.

8. Drepturile Persoanelor Vizate privind protecția datelor
Conform GDPR persoanele vizate au : dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție în cazul folosirii proceselor automatizate de prelucrare a datelor personale. În cazul apariției unor suspiciuni legate de nerespectarea drepturilor mai sus menționate, persoana vizată poate depune o plângere la A.N.S.P.D.C.P.

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, HOF & ASOCIATII SRL poate:
– fie să perceapă o taxa rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;
– fie sa refuze să dea curs cererii.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la adresa de e-mail: office@hof.ro

9. Responsabil cu Protecția Datelor
Vă informam ca Responsabilul cu Protecția Datelor al HOF & ASOCIATII SRL poate fi contactat la adresa de mail: ovidiu@hof.ro

10. Dispoziții finale
Prin citirea acestui document presupunem că ați luat cunoștință și înțelegeți că datele cu caracter personal prelucrate de către HOF & ASOCIATII SRL constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de HOF & ASOCIATII SRL in derularea activității comerciale/contractuale.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului www.hof.roprezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea.

Prin accesarea website-ului www.hof.ro, ulterior modificărilor, noile prevederi acestea se vor considera acceptate.